دویر

خرید بیزینس ( دویر) به این ترتیب که فرد دیگری قبلا این کارها را انجام داده است اما دیگر تمایلی به اداره شرکت ثبتی خود ندارد. دلیل این عدم تمایل البته مهم است و نباید صرفا به دلیل اینکه خرید بیزینسی در ترکیه ارزان است سریعا به دریافت آن مبادرت ورزید. تحقیقاتی باید صورت پذیرد و پتانسیل های کار بررسی شود و در صورت روشن بودن آینده بیزینس خرید آن را نهایی کرد. البته شرایط خرید بیزینس و رقم های جابجا شده نیز مهم است که در بهینه ترین حالت برای شما باشد.

این خرید بیزینس در ترکیه می تواند شامل خرید یک رستوران در ترکیه باشد یا هر نوع بیزینس دیگری. برای مثال خرید سرقفلی یک آرایشگاه نیز از این موارد است که البته داشتن تخصص در اداره آن بسیار مهم است.

دکمه بازگشت به بالا